ร้อยเอ็ดเปิดโครงการร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ดใกล้ใจ เริ่ม 1 ตุลาคม นี้ เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยรับยาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำร่อง4โรค /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท/nuk-komgrich-sriphai/0817082129-ข่าว

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ดใกล้ใจ เริ่ม 1 ตุลาคม นี้ เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยรับยาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำร่อง4โรค

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท/nuk-komgrich-sriphai/0817082129-ข่าว


/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท/
ร้อยเอ็ดเปิดโครงการร้านยาใกล้บ้าน เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ดใกล้ใจ เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 นี้ เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยรับยาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/คมกฤช พวงศรีเคน-ศรีไพร ทูลธรรม/บริหารชมรมฯ /0817082129-รายงาน

เมื่อ อังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว Kick off เปิดโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”ลดความแออัดในโรงพยาบาล ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้กลไกร้านยา

นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การลดความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนาระบบบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยใช้กลไกร้านยา ภายใต้โครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ในผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สามารถรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงฯ ทั้งหมด 9 แห่ง กำหนดเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

การลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยให้ไปรับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันหรือข.ย.1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเริ่มนำร่อง 4 กลุ่มโรคคือ 1 โรคความดันโลหิตสูง 2 โรคต่อมลูกหมากโต 3 โรคหอบหืด 4 โรคเบาหวานและให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ์ในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายละเอียด อาทิ โรคความดันโลหิตสูง เกณฑ์ในการส่งออกรับยาที่ร้าน 1.เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รักษาที่คลินิกความดันโลหิตสูง 2 ระดับความดันโลหิตสูง 140/ 90 mmhd ติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 Visit และไม่มีอาการผิดปกติและโรคร่วม ยกเว้นภาวะไขมันในเลือดสูง 3 ได้รับการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตสูงไม่เกิน 2 รายการ ในกรณีที่มีโรคร่วมเป็นภาวะไขมันในเลือดสูงได้ยาอีก 1 รายการ รวมทั้งหมดผู้ป่วยจะต้องได้รับยาไม่เกิน 3 รายการและโรคความดันโลหิตสูงผู้ป่วยจะต้องกลับมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมื่อครบ 6 เดือน

โรคต่อมลูกหมากโต มีเกณฑ์ในการส่งออกรับยาที่ร้าน โดยได้รับการรักษา ใช้ยาต่อมลูกหมากและมีการติดตามจนอาการคงที่ โดยโรคต่อมลูกหมากโต ผู้ป่วยกลับมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมื่อครบ 1 ปี

ขั้นตอนการรับบริการมีดังต่อไปนี้ ผู้ป่วยมารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 1 แจ้งความประสงค์เลือกร้านยาที่จะรับยาใกล้บ้านรับทราบข้อมูลและยินยอมเข้าร่วมโครงการ 2 รับการตรวจรักษาจากแพทย์หากเข้าเกณฑ์การส่งออกสามารถไปรับยาที่ร้านยาได้ 3 ตรวจสอบเอกสารพยาบาลตรวจสอบเอกสารและออกใบนัดบันทึกกลับมารักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดครั้งหน้า 4 ออกใบนัดรับยาที่ร้านพบเภสัชกรเพื่อตรวจคำสั่งการรักษาประวัติแพ้ยาและออกใบนัดรับยาที่ร้านยา

ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาในเครือข่ายได้แก่ 1 ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาในเครือข่ายให้เตรียมเอกสารการรับยาบัตรประชาชนและถุงผ้าไปรับยาภายในเวลาที่กำหนด 2 จ่ายยาโดยเภสัชกรร้านยาเภสัชกรให้คำแนะนำจ่ายยาตามมาตรฐานวิชาชีพ 3 ติดตามการให้ยาโดยเภสัชกรร้านยา 4 เมื่อครบนัดตรวจรักษาที่โรงพยาบาลให้กลับมาตามนัด

ร้านยาร้านขายยาแผนปัจจุบันหรือข.ย.1 ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ร้านยาสบายดีเภสัชที่ตั้งมิติใหม่ทางไป Prime Square ร้านยาเภสัชกรธาริกาที่ตั้งตลาดทุ่งเจริญ ร้านยาบ้านหมอยาเภสัชที่ตั้งตลาดหนองแคน ร้านยาเภสัชกรที่ตั้งธนาคารกรุงไทยสาขาร้อยเอ็ดใกล้โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้านยาวีระเภสัชที่ตั้งสี่แยกวีระเภสัชถนนหายโศรก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043518200-5 ต่อ 7182

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/คมกฤช พวงศรีเคน-ศรีไพร ทูลธรรม/บริหารชมรมฯ /0817082129-รายงาน