มากความสามารถ เยาวชนคนเก่งเพชรบูรณ์นับร้อยร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE 2566

มากความสามารถ เยาวชนคนเก่งเพชรบูรณ์นับร้อยร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กิจกรรมการประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ภายใต้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2566 โดยมีผู้ชมและผู้แสดงบนเวที กลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2566 อย่างเนืองแน่น
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์(ภายใต้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2566) มีการจัดการแสดง จำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การประกวดร้องเต้นเล่นดนตรี ทูบีนัมเบอร์วัน เป็นการแสดงที่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ผู้แสดงจำนวน 50 คน
ชุดที่ 2 การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ซึ่งเป็นการเต้นประกอบเพลงเป็นทีม ๆ ละ จำนวน 10 – 20 คน ประกอบเพลง จำนวน 1 เพลง

โดยมีการออกแบบการเต้นที่แข็งแรง สวยงาม แบ่งออกเป็นรุ่นอายุ 3 รุ่น รวม 100 คน คือ รุ่นอายุ 6-9 ปี รุ่นอายุ 10-14 ปี และรุ่นอายุ 15-22 ปี
ส่วนชุดที่ 3 เป็นการแสดงของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เป็นการแสดงความสามารถของเยาวชนต้นแบบที่ชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2565 โดยมีผู้แสดง จำนวน 50 คน
และชุดที่ 4 การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2022 เป็นการแสดงความสามารถของเยาวชน ผู้ประกวดต้องแสดงความสามารถพิเศษร่วมกัน โดยการร้องและ/หรือเต้นร่วมด้วย ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที โดยมีผู้ประกวด จำนวน 60 คน ซึ่่งผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ปี 2567 ต่อไป