ตราด/ประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีราชสักการะพระบรมรูป

ตราด/ประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีราชสักการะพระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอบเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตราด/ที่บริเวณราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่

เมื่อเวลา 07.09 น.เป็นต้นไป ของวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ร่วมกับพ่อค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่จํานวนมาก ต่างคนนุ่งขาวห่มขาวร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธาน นําประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นอําเภอที่ติดชายแดนของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เป็นศูนย์รวมจิตใจ เพื่อน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นอําเภอชายแดนไทย กัมพูชา และเพื่อใช้ในการประกอบพิธีต่างๆในวันสําคัญ ในการจัดสร้างและทําพิธีที่ผ่านมาถึง 2 ครั้ง ก็ได้เกิดมีปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดเป็นวงใหญ่ถึง 2 ครั้งเลย ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิของชาวอําเภอคลองใหญ่เป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง ร.5 ครั้งที่ 3 ช่วงเช้าเสร็จ จากนั้นได้มีการแสดงรําถวายจํานวน 3 ชุด ชุดกลุ่มสตรีอาสาอําเภอคลองใหญ่ รําถวาย ร้อยใจชาวคลองใหญ่ จํานวน 100 คน และการแสดงจากกลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านตําบลหาดเล็ก จํานวน 60 คน และการแสดงรําบวงสรวง 113 ปี โดยกลุ่มบาสโลปของอําเภอคลองใหญ่ จํานวน 13 คน จากนั้นเป็นพิธีทางสงฆ์ โดยนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จํานวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วถวายภัยตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมมอบจตุปัจจัยพร้อมเครื่องไทยทานถวายพระสงฆ์พรมนํ้าพุทธมนต์เสร็จพิธีเป็นการนําของมงคลจากโต๊ะสังเวยมาแจกให้ผู้มาร่วมงานต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก