จ.แพร่ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯณ วัดพระธาตุช่อแฮ ฯ

แพร่///

จ.แพร่ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯณ วัดพระธาตุช่อแฮ ฯ

วันนี้ (31 มี.ค.66) เวลา 14.00 น.ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระราชเขมากร เจ้าคณะจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ประชาชนในจ.แพร่ร่วมกันบริจาคได้ยอดปัจจัยจำนวน 320,568 บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.แพร่ นำโดยนายนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮฯประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จ.แพร่ พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอ.เมืองแพร่ พระเมธีวชิรธรรม รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานฝ่ายศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จ.แพร่ และคณะสงฆ์ร่วมในพิธี พร้อมนี้พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอ.เมืองแพร่ พระเมธีวชิรธรรม รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานฝ่ายศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จ.แพร่ ร่วมบริจาคเงินสมทบผ้าป่าอีกด้วย

กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุนที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั่งร่างกาย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา เจริญเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไปติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ชั้น 4 โทร. 054-511243โอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ธนาคารกรุงไทยสาขาแพร่ บัญชีเลขที่ 506-1-08584-1ซึ่งสามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำหลักฐานการโอนเงิน แจ้งยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ตามวันเวลาราชการ หรือทางโทรสาร 054- 511243 ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบท

ในการนี้พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ-สามเณร ศาสนการวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท และมอบเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบสนับสนุนการจัดงานน้อมรำลึกเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่ ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนชาวจ.แพร่หลายอย่าง ผ่าน นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจ.แพร่

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่….รายงาน