ร้อยเอ็ดมอบรางวัลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น3ประเภท9รางวัล /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129/

ร้อยเอ็ดมอบรางวัลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น3ประเภท9รางวัล

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129/

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 อาคารศาลากลางร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานมอบรางวัล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยการดำเนินงานของ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการร้อยเอ็ดและคณะ

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานผลดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 พร้อมนำผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในที่ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย
1.ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด
2.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นระดับจังหวัด
3.ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติให้กับคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลให้กับคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้ 1. ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางศิริพร พลเยี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธวัชบุรี
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสิริวิมล จักรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสาทิศ ไชยสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี
2. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
3. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มขยายกิจการต่อยอดสวนไผ่นอกฤดู บ้านโคกหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มสตรีเลี้ยงจิ้งหรีดแปรรูป บ้านขี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองขี้ม้า ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง

ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-