กมธ.ปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ. สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานภาพรวมการดำเนินงานของ กฟผ.

กมธ.ปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ. สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานภาพรวมการดำเนินงานของ กฟผ.

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนรัชชประภา) อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีนายวีระยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอบ้านตาขุน นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา นายกเทศมนตรีบ้านตาขุน รองนายกเทศมนตรีบ้านเชี่ยวหลาน ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ และบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนรัชชประภา) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. อำเภอบ้านตาขุนมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นอำเภอแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านตาขุนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพพาณิชยกรรม และเกษตรกรรม
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนรัชชประภา) ได้ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักการพัฒนาสังคม และศาสตร์ของพระราชา
(2) ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งผลิตจากพืชพันธุ์ทางธรรมชาติในพื้นที่
(3) หารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำ และด้านสาธารณูปโภคของประชาชนในท้องถิ่น
4. เสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตออกเอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านตาขุน มีงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนน้อย ทำให้การจัดบริการสาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านตาขุน ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างฝายกั้นน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค รวมทั้งทำเกษตรกรรม
7. ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
.
จากนั้นเวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรนมาธิการฯ เดินทางลงพื้นพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม โดยมีนายวราวุธ แสงทอง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก นายธีรยุทธ แต่งนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก พันตำรวจเอก ธงชนะ หาญกิตติกาญจนา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนม และคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. อุทยานแห่งชาติเขาสกอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ป่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2. อุทยานแห่งชาติเขาสกสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า เครือข่ายรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมค่ายเยาวชนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก มีรายได้สำคัญมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การเดินป่าในอุทยานแห่งชาติเขาสก และการล่องแพในเขื่อนรัชชประภา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ไม่ต้องการที่จะขยายถนนหมายเลข 401 จากเดิม 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แต่ต้องการขยายขอบถนนเพิ่มเติม เพื่อให้การสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกและอุทยานแห่งชาติเขาสก มีโครงการที่จะก่อสร้างจุดชมวิว (Skywalk) ขณะนี้ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 165 ล้านบาท เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากนั้นเวลา 15.00 นาฬิกา คณะเดินทางได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่และบริเวณที่จะใช้ก่อสร้างเป็นจุดชมวิวทางธรรมชาติ (Skywalk) ณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองศกและป่าคลองพนม ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นจุดชมวิวเขาเสียบหมอก สกายวอร์ค
.
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับในวันนี้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป