ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2562ด้านต่างๆอาทิ ด้านก่อการร้ายและอาชญากรรม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยแข่งรถหรือฉ้อโกง /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/MOITC:ชสอท./ 0817082129–

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 4/2562ด้านต่างๆอาทิ ด้านก่อการร้ายและอาชญากรรม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยแข่งรถหรือฉ้อโกง

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/MOITC:ชสอท./
0817082129–

วันนี้ (29 เมษายน 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2562 และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านยาเสพติด ด้านแรงงานต่างด้าว ด้านก่อการร้ายและอาชญากรรม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชน ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณภัย ด้านการค้ามนุษย์ และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคม

รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

—///—ชมรมสื่อออนไลน์ IT/MOITC:ชสอท./
สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-