ลำพูน – ประธาน กกต.อบจ.ลำพูน คาดหวังชาวลำพูนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก และ นายก อบจ.ลำพูน ไม่น้อยกว่า 80%

ลำพูน – ประธาน กกต.อบจ.ลำพูน คาดหวังชาวลำพูนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก และ นายก อบจ.ลำพูน ไม่น้อยกว่า 80%

พล.ต.ต. นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน ในฐานะ ประธาน กกต. อบจ.ลำพูน กล่าวว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ส.อบจ.ลำพูน) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (นายก อบจ.ลำพูน) จ.ลำพูน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 330,760 คน มีเขตเลือกตั้ง ส.อบจ. จำนวน 24 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนเขตเลือกตั้งนายก อบจ. 1 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 702 หน่วย แต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) 9 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน และ อสม. 1 คน ทั้งหมดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง จำนวน 8,424 คน มุ่งหวังให้ประชาชนชาว จ.ลำพูนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

โดยมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส และชอบด้วยกฎหมายอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จ.ลำพูน ออกตรวจ พร้อมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก และ นายก อบจ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธ.ค. 63 เวลา 08:00 – 17:00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยพร้อมเพรียงกัน..

____________________________________________________________________
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน