จังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลดีเด่นผลงานด้านต่างๆพร้อมแจ้งผู้เกษียณและย้ายดำรงตำแหน่งใหม่

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลดีเด่นผลงานด้านต่างๆพร้อมแจ้งผู้เกษียณและย้ายดำรงตำแหน่งใหม่

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

เมื่อวันนี้ 27ก.ย.2564 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น5ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังสี นายสมชัยคล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสองท่าน เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2564 โดยการดำเนินงานของ นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมนี้ได้มอบรางวัลของส่วนราชการและหน่วยงาน พร้อมแจ้ง

ข้าราชการ/ผู้บริหารที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่

(1) นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่งใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (2) พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ตำแหน่งใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 2 (3) พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ตำแหน่งใหม่ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 (4) นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดตำแหน่งใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

ส่วนข้าราชการเกษียณอายุราชการ ได้แก่

(1) นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,2) นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,(3) นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง,(4) นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด,(5) นายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด,6) นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด, (7) นางสาวปริชญา สิทธิสาร สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด,(8) นางกรรณิกา วัชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด, (9) นายสุบรรณ พุทธศรี ผู้อำนวยการกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด,(10) นายชัชวาล คำศรีสุข ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับการมอบรางวัลดีเด่นส่วนราชการและหน่วยงานประกอบด้วย 1.พิธีมอบโล่โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564,พิธีมอบโล่เกียรติคุณบุคลากรต้นแบบ ประจำปี 2564, พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564,พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด),2.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณกรณีรับราชการครบ 20 ปี และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ,ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย(สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด),3.พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเขต และระดับจังหวัด (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด),4.พิธีมอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๔ (สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด),

5.พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2564,พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติเกียรติให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ “กตัญญูกตเวที คนดีวิถีพุทธ”,พิธีมอบเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือก 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด) ,6.พิธีมอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ประจำปี 2564 (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด),7.พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ใช้จ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100 (โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด)

8. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประเภทผู้ว่าราชการ ที่มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (ระดับดีมาก),ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice เขตตรวจราชการที่ 12,พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด),9.พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ New Normol 2021(ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด)

จากนั้นผู้เกษียณอายุราชการและผู้ย้ายดำรงตำแหน่งใหม่ ได้กล่าวความรู้สึกและอำลา

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว