สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที่26ตุลาคม2562สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

รอบคัดเลือกประจำภาคกลางครั้งที่ 2 หัวข้อ “สามัคคี คือ พลัง สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสุข” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายงานผ่านภาษาตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไรโดยมีผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานประกวดสุนทรพจน์ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
โดยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแสดงออกในด้านศิลปะการใช้ภาษาไทยด้วยการแสดงสุนทรพจน์อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้าง สรรค์รณรงค์ให้ประชาชนและนิสิตนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษามีโอกาสศึกษาเรียนรู้และน้อมนำพระราชกรณียกิจพระมหากษัตรย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 10 ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป เพื่อปลูกฝังคุณค่า “ไทยนิยม”และการชื่นชม”ความเป็นไทย” ด้วยการค้นคว้าให้เข้าใจในพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีเป็นอเนกประการ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมในการดำเนินชีวิตด้วยการตามรอยพระยุคลบาทได้อย่างดียิ่งเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้จะมีนิสิต นักศึกษา จาก 12 สถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลางร่วมการแข่งขันในครั้งนี้.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน