ร้อยเอ็ดปิดโครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6คืน100คนดีพร้อมฝึกอาชีพสู่ครอบครัว PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-tump/0817082129

ร้อยเอ็ดปิดโครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6คืน100คนดีพร้อมฝึกอาชีพสู่ครอบครัว

PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-tump/0817082129

– วันนี้ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีปิด “โครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 6/2562” ณ ห้องฝึกอบรม กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16
นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศรัฐบาล จึงได้กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ โดยบูรณาการในการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาอย่างครบวงจร โดยยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วย นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นลำดับแรก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 12-23 กันยายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง 12 วัน 11 คืน ณกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 โดยมีเป้าหมาย คือบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอจำนวน 100 คน มุ่งลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด ตัดวงจรการค้ายาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
บัดนี้การดำเนินการโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการบำบัดของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการการ ดูแลฟื้นฟูร่างกาย จิต สังคมและการบำบัด โดยทีมวิทยากร
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร โรงพยาบาลจังหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงขวัญ โรงพยาบาลเชียงขวัญ สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ สถานีตำรวจภูธรศรีสมเด็จ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 และการเตรียมความพร้อม ก่อนกลับเข้าสู่สังคมเป็นการฝึกอาชีพวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้น หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ผ่านการอบรมบำบัดตามหลักสูตรครบทุกคน

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
/ธนภัทร รัตนสมัย/เลขารองผวจ.รอ.-ภาพ