พ.อ.ประ ทีป บุญทิพย์จำปา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว ปฎิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท)มอบหมายให้ ร.อ.สมชาย ทองสอาด รองหัวหน้าฝ่ายงานข่าว พร้อมด้วย ศดธ.จว.ก.พ. บก.ควบคุม กกล.รส.กพ.,ชป.ก.พ.และอบต.ธำมรงค์ร่วมประชุมและลงพื้นที่ กรณีผู้ร้องขอความอนุเคราะห์ขยายคลองไส้ไก่

เมื่อ 241000 เม.ย.62 พ.อ.ประ ทีป บุญทิพย์จำปา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว ปฎิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท)มอบหมายให้ ร.อ.สมชาย ทองสอาด รองหัวหน้าฝ่ายงานข่าว พร้อมด้วย ศดธ.จว.ก.พ.
บก.ควบคุม กกล.รส.กพ.,ชป.ก.พ.และอบต.ธำมรงค์
ร่วมประชุมและลงพื้นที่ กรณีผู้ร้องขอความอนุเคราะห์ขยายคลองไส้ไก่

ซึ่งเป็นคลองซอยจากสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านท้ายเกาะ ม.2 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกพ. ระยะทาง 1,800 ม. คลองมีขนาดเล็กต้นคลอง มีระดับต่ำกว่าปลายคลอง ทำให้น้ำไปไม่ถึงปลายทาง เกิดน้ำล้นบริเวณต้นทาง
และขอให้ทำถนเลียบคลองเพื่อใช้ในการขนส่งพืชผลการเกษตร
จากการลงพื้นที่ ทราบข้อมูลจากผู้ร้องว่า คลองดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ ม.2
ต.ธำมรงค์ ครอบคลุมที่ดินของราษฎรในพื้นที่กว่า 70 ราย เนื้อที่ 1,800 ไร่สรุปการหารือการแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้น มอบหมายให้อบต.ธำมรงค์จัดประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ .ม.1 และ ม.2 ต.ธำมรงค์ ในการขยายคลองดังกล่าว และ
มอบหมายให้โครงการชลประทาน ก.พ.ออกแบบ และสำรวจการจัดทำโครงการเพื่อขอขยายคลองในพื้นที่ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย