รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 66ที่ อ.เกษตรวิสัย

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 66ที่ อ.เกษตรวิสัย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
เวลา 10.00 น.
นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2566 โดยลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ของนายทำนอง ตีระสี ผู้ใหญ่บ้านโพนทอน ม.3 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาคี ผู้นำศาสนา กลุ่มอาชีพต่างในชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาฯ ในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโพนทอน ม.3 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เนื่องจากรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล และหมู่บ้าน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด /088-573-0542/ ข่าว