ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-kanokan/0817082129-/รายงาน

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ในพื้นที่ 21 จังหวัดที่ประสบภัย ที่วัดฉิมพลีวัน บ้านงิ้วเหนือ ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ

PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-kanokan/0817082129-/รายงาน


PALANCHAI TV/ชสอท.พิเชษฐ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปล่อยคาราวานช่วยร้อยเอ็ดประสบอุทกภัย/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-กนกกาญจน์/0817082129-รายงาน

เมื่อวันที่ 23 กย 2562 เวลา 09.00 น.ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานกิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่วัดฉิมพลีวัน บ้านงิ้วเหนือ ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ โดยกี่ดำเนินงานของ นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร เอกชน องค์กร พร้อมนี้ จ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมถ่ายทอดสด ทางความถี่ FM 101.50 MHz ให้เกษตรกรร้อยเอ็ดรับฟังกิจกรรมดังกล่าวอย่างทั่วถึง

นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.- ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ในพื้นที่ 21 จังหวัดที่ประสบภัย

โดยจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวณบริเวณลานสาเกตุนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและจัดขบวนคาราวานลงพื้นที่บริการเกษตรกรวัดฉิมพลีวันบ้านงิ้วเหนือหมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมประกอบด้วยเวลา 8:00 นถึง 9:00 นจิตอาสารวมกันบริเวณลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมจัดแถวขบวนคาราวานรถโมบายเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือฟื้นฟูและดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำ,รับฟังการมอบนโยบายโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ ประภัยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 10:00 น,พิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชันโดยอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตรกรนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานในพิธี 10:15 กล่าวรายงานโดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 10:30 นเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถโมบายเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยประจำจุดผู้ประสบภัยณวัดฉิมพลีวันบ้านงิ้วเหนือหมู่ 2 ตำบลพลับพลาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด

11:00 นขบวนคาราวาน รถโมบายเคลื่อนที่เคลื่อนตัวออกจากลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ไปยังจุดให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยณวัดฉิมพลีวันบ้านงิ้วเหนือหมู่ 2 ตำบลพลับพลาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
เวลา 13:00 นถึง 16.30 นดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยณวัดฉิมพลีวันบ้านงิ้วเหนือหมู่ 2 ตำบลพลับพลาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงเวลา 09:00 นถึง 9.30 นรับฟังถ่ายทอดสัญญาณจากจังหวัดอุบลราชธานี

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธาน กล่าวว่า.-รมว.เกษตรฯ ระดมพลังกระทรวงเกษตรฯ สั่งผู้บริหารทุกหน่วยงานลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัย 21 จังหวัด ภายใต้ โครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการที่ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยล่มน้ำชี-มูล สำนักชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งจะทำกิจกรรมพร้อมกับจังหวัดมหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ นครพนม อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่หลังน้ำลดทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงแล้วจัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าฟื้นฟูให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็ว โดยเมื่อกรมชลประทานระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชุนและพื้นที่การเกษตรแล้ว ให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าปรับปรุงบำรุงดินและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมขัง การแจกเมล็ดพันธุ์พืชโดยกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร แจกพันธุ์สัตว์โดยกรมปศุสัตว์ ส่วนกรมประมงแจกพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรและปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

สำหรับการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย กรณีพื้นที่เพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายสิ้นเชิง ไม่เกินรายละ 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่น ๆ ไร่ละ 1,690 บาท /ค่าจ้างขุดลอก ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน หรือซากที่ทับถมพื้นที่แปลงเกษตร ไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละไม่เกิน 7,000 บาท เงินช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หอยทะเล ไม่เกินรายละ 5 ไร่ ไร่ละ 10,920 บาท /ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน ไม่เกินรายละ 5 ไร่ ไร่ละ 4,225 บาท /สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ ไม่เกินรายละ 80 ตร.ม. ตร.ม.ละ 315 บาท

เงินช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย เช่น โค ไม่เกินรายละ 2 ตัว ตัวละไม่เกิน 6,000-20,000 บาท /สุกร ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,300-3,000 บาท /แพะ ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,000-2,000 บาท /ไก่ไข่ ไม่เกินรายตัว 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20-80 บาท /ไก่เนื้อ ไม่เกินรายตัว 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20-50 บาท เป็นต้น.

PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/กนกกาญจน์ ปาปะโข-ผช.เหรัญญิก/0817082129-รายงาน