สภาเทศบาลตำบลช้างเผือก ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ 5.55 ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนฟรี

สภาเทศบาลตำบลช้างเผือก ลงมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติ 5.55 ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนฟรี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เพื่อจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยญัตติที่สำคัญและเร่งด่วน คือการขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ชิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อบริการประชาชนฟรี โดยมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์ และจะได้นำเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

ด้าน นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เล็งเห็นปัญหาทั้งด้านดำเนินชีวิตประจำวัน ปัญหาด้านปากท้องของประชาชน และความวิตกกังวลในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี จึงต้องการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อบริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างเร็วที่สุดและทั่วถึงมากที่สุด เพื่อให้การดำเนินชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติได้ต่อไป

สำหรับความคืบหน้าในการขออนุมัติและการได้รับจัดสรรวัคซีน เทศบาลตำบลช้างเผือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป