สง.ปรมน.นำผู้เชี่ยวชาญในสังกัดฝึกสอนการทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด 19 รร.ราชินีบน

สง.ปรมน.นำผู้เชี่ยวชาญในสังกัดฝึกสอนการทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด 19 รร.ราชินีบน

ในวันนี้ 20 มี.ค.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ สง.ปรมน.ทร. นำบุคลากรของหน่วยงานฯ ที่มีความสามารถในการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มาสอนขั้นตอนและวิธีการทำให้กับคณะครูของโรงเรียนราชินีบน เพื่อนำไปผลิตใช้ภายในโรงเรียน โดยมี ดร.เย็นฤทัย จงถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ โรงเรียนราชินีบน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645