คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด-ข่าว

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.45 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย คณะเดินทาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ คณะกรรมาธิการและผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและปัญหาอุปสรรคในช่วงสถานการณ์โควิด 19,

การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดข้างเคียง, การพัฒนาครูสู่ชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการใช้นวัตกรรมการวิจัยให้ชุมชนได้มีการพัฒนาสร้างรายได้ โดยใช้ศาสตร์พระราชา คือการลงไปศึกษาเรียนรู้จากชุมชน ปัญหาของชุมชน ความต้องการของชุมชน ซึ่งคำนึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป

จากนั้นเวลา 16.00 น. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ดูโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายแปลงปลูกและพัฒนาฐานการเรียนรู้ขมิ้นและกล้วย ณ บ้านหนองยาง ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์สัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด