กองทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566

กองทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566

วันนี้ (18 มกราคม 2566) เวลา 15.00 น. พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย การตรวจพลสวนสนาม พิธีทางศาสนา การกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล การอ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และการสวนสนามของหน่วยทหารกองทัพเรือ จำนวน 12 กองพัน โดยกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อให้ทหารใหม่ทุกนาย กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันถือเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นจอมทัพที่เสมือนเสด็จพระราชดำเนิน มาประทับเป็นหลักชัยอยู่ท่ามกลางเหล่าทหารทั้งปวง อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายของสามสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญของบ้านเมืองที่ทหารจักต้องรักษาไว้ เพื่อประโยชน์สุขแห่งประเทศชาติและประชาชน
ทั้งนี้ ทหารใหม่ทุกนายจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธี จึงจะถือได้ว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในอุดมการของทหารมืออาชีพ คือมีความรัก ความสามัคคีและพร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตย ตลอดจนผลประโยชน์ของส่วนรวม เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณตนอย่างมั่นคงตลอดไป
สำหรับวันกองทัพไทย จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของเมียนมา เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ด้วยพระปรีชาความสามารถและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์ สามารถเอาชนะข้าศึกด้วยพระองค์เอง แม้พระองค์ต้องตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพียงลำพังก็ตาม ซึ่งนับว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยแต่เดิมนั้นถือเอาวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธนาธิการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน เป็นวัน “กลาโหม” และต่อมาได้ถือว่าเป็น “วันกองทัพไทย”
อย่างไรก็ตาม ในปี 2523 คณะรัฐมนตรี ในขณะนั้นมีมติให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย โดยยึดเอาวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ตลอดจนราชบัณฑิตยสถาน และคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามสุริยคติแล้ว พบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ดังนั้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน กองทัพไทย จากวันที่ 25 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ 18 มกราคม ตราบจนปัจจุบัน

สำหรับ ในส่วนของกองทัพเรือ ได้จัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นประจำทุกปี โดยจัดกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือเข้าร่วมสวนสนาม จำนวน 12 กองพัน แบ่งเป็นผู้ร่วมสวนสนามจำนวน 1,680 นาย ทหารใหม่เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน จำนวน 457 นาย ซึ่งวิธีดังกล่าว ได้อาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่กำลังพล ที่เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติ และศักดิ์ศรีของหน่วยทหารทุกเหล่าทัพ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพไทย ได้มีวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง กองทัพบก เป็นกำลังหลักที่สำคัญของชาติ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน กองทัพเรือ เป็นกำลังหลักในการป้องกันราชอาณาจักรทางทะเล และกองทัพอากาศ ทำหน้าที่ปกป้องน่านฟ้า ทุกเหล่าทัพ ต่างปฎิบัติหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันอธิปไตยของชาติ โดยมีกองบัญชาการทหารสูงสุด ทำหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชา และประสานงานระหว่างเหล่าทัพทั้งสาม แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนับร้อยปีแล้วก็ตาม กองทัพไทยก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านภารกิจ ป้องกันการรุกรานภายนอกประเทศ คือการธำรงรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร การพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขจัดภัยยาเสพติด เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญและความสงบสุขในทุก ๆ ด้านให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดไป

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก