ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จ.สตูล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จ.สตูล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ที่ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ในฐานะประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย พร้อม พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล และคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จ.สตูล มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามีความประพฤติดี เรียนดี

แต่มีฐานะครอบครัวยากจน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ลดภาระผู้ปกครอง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ ทุน ทั้งนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งต่อแก่เด็กนักเรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล