ทหารหมอเตรียมซักซ้อม พร้อมช่วยเหลือประชาชน

“ทหารหมอเตรียมซักซ้อม พร้อมช่วยเหลือประชาชน”

กองพันเสนารักษ์ที่ 8 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ ตรวจความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ “ชุดบรรเทาสาธารณภัย” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง

ซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ภัยพิบัติและการส่งต่อ โดยมี ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 8 เป็นประธานการตรวจความพร้อมฯ ณ บริเวณที่รวมพล กองพันเสนารักษ์ที่ 8 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

#กองพันเสนารักษ์ที่8
#กองพลทหารม้าที่1
#กองทัพภาคที่3
#พร้อมทุกสถานการณ์