บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด สนับสนุนโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเปตอง ชุมชนโรงธูปเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

จ.ราชบุรี/ บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด สนับสนุนโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเปตอง ชุมชนโรงธูปเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

นายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัดพร้อมด้วย นางสาวศิริพร บัวผ่อง ธุรการชุมชนสัมพันธ์ร่วมมอบทุนสนับสนุน โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้ ผู้นำชุมชนคณะกรรมการและประชาชนทั่วไป โดยมี นายประสาท กุลเรือง ผู้นำชุมชนโรงธูป เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งและ(คพ.รฟ.)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าราชบุรี 2ตำบลบ้านโป่ง รับมอบและกล่าววัตถุประสงค์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาภายในสนามเปตองเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้ใช้สนามกีฬาเปตอง หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงป้องกันโรคภัยต่างๆ ส่งเสริมให้ชุมชนมาร่วมเล่นกีฬาและซ้อมแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลฯ เป็นความรักความสามัคคีในหมู่คณะชุมชน มี นายอมร สว่างทิพพาภรณ์ ผู้นำชุมชนโฆสิตสกุล และนายธวัช ศรืฟุ้งเกียรติ ผู้นำชุมชนวัดดอนตูม ต้อนรับ /ที่ ชุมชนโรงธูป เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน