โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารนิติเวช

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารนิติเวช

นายอุบล รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารนิติเวชโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ตำแหน่งผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู,นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ผู้รับเหมา และผู้แทนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในข้อตกลงความร่วมมือในการก่อสร้างอาคารนิติเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน 1 หลัง ราคา 12,000,000 (สิบสองล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งกำหนดการก่อสร้างอาคารนิติเวชฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563
และจะแล้วเสร็จภายใน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 420 วัน โดยนายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ บริจาคเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และมูลนิธิร่วมกตัญญู บริจาคเงินจำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารนิติเวชฯ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เครดิต
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ /จิรภัทร ศรีสามารถ : ข่าว /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 12 ธันวาคม 2563
////
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน