จุรีพรเบอร์4ผู้สมัครนายก.อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดเวทีปราศรัยขอคะแนนคึกคัก

จุรีพรเบอร์4ผู้สมัครนายก.อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดเวทีปราศรัยขอคะแนนคึกคัก

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

เช้าวานนี้ 11ก.ย.65 นางจุรีพร สินธุไพร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เบอร์ 4 ในนามอิสระ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ณ เวทีอำเภอเมืองสรวง เวทีอำเภอจตุรพักตรพิมาน และช่วงบ่ายปราศัยที่อำเภอเกษตรวิสัย เพื่ออาสาทำงานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้สโกแกน “ลูกไทบ้าน เข้าถึง พึ่งได้” อาสาขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน เคียงข้างพี่น้องประชาชน “อบจ.ร้อยเอ็ด 24 ชม. ทำได้ ทำทันที” ชู 8 นโยบายเด่น ดังนี้
1.นโยบายเร่งด่วนและทำทันที
– การบริหารและบริการประชาชน 24/7 (ไม่มีวันหยุด)
– อบจ.สัญจร พบปะประชาชน
– ส่งเสริมสนับสนุน โครงการธนาคารพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
-ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มี ศูนย์ยกระดับมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
-ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งตลาดกลางสินค้ากระจ่ายให้ครบทุกอำเภอ

3. นโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นเลิศ 1 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนกีฬา และโรงเรียนดนตรีในอำเภอ
-ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงศาสนา และประเพณีต่างๆตามฮีต 12 คอง 14
-ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสกัด อบจ.เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-ส่งเสริมสนับสนุน ยกระดับท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ
-จัดตั้งศูนย์เครื่องมือเครื่องจักรกลเป็นเขตพื้นที่บริการของประชาชน 4 โซน
5.นโยบายด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

-ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. เชื่อมโยง รพ.สต.และ อปท. ให้มีเครือข่ายพัฒนาช่วยเหลือประชาชน
6.นโยบายการบริหารจัดการน้ำ
-ส่งเสริมสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ
-ส่งเสริมสนับสนุนการทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิดระบบเปิดในทุกหมู่บ้าน
7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
-เสริมสร้างศักยภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
8.นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสภาการเมืองภาคประชาชน
-ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจ ด้านต่างๆสู่ท้องถิ่น รวมทั้งประสานจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อการกิจของท้องถิ่น

จุรีพร สินธุไพร ผู้สมัครเบอร์4 กล่าวเพิ่มเติมว่า สมัครในนามอิสระ การบริหาร อบจ.ร้อยเอ็ดไม่แบ่งสีแบ่งฝ่าย แต่เราจะอยู่ข้างประชาชน หากมีโอกาสได้รับเลือกตั้งจะ เปิดให้ประชาชนพบได้ตลอด 24 ชม. เป็นอิสระในการตัดสินใจบริหาร อบจ.ร้อยเอ็ด ขอฝากให้พี่น้องประชาชนเมตตา ยินดีรับใช้พี่น้องทุกมิติจะมีสายด่วนร้องทุกจากทุกอำเภอ อบจ.ควรแยกออจากพรรคการเมือง ขอลงอิสระจะเดินไปกับพี่น้องประชาชน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-0885730542-ข่าว