เชียงใหม่ กลายเป็นเมืองในหมอกปกคลุมทั้งวันจากค่า PM2.5 เพิ่ม หลายหน่วยงานเร่งให้ความชุ่มชื่มในอากาซศ

เชียงใหม่ กลายเป็นเมืองในหมอกปกคลุมทั้งวันจากค่า PM2.5 เพิ่ม ล่าสุดปภ.เชียงใหม่ รายงานเกิดจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมา มีลมะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลต่อค่าฝุนละอองขนาดเล็กPM 2.5 เพิ่มขึ้น ล่าสุดผวจ.สั่งสร้างความชุ่มชื้นทุกอำเภอ ขณะเดียวกันจุดตรวจบนดอยสุเทพพบพบฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ล่าสุด นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เผยว่าปัจจัยที่ทำให้ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงขึ้นในวันนี้ 12 ก.พ.
62 เบื้องต้นเกิดจากมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมา รวมกับการผกผันของอุณหภูมิ (thermal inversion) ทำให้อากาศไม่ระบายออกไปได้ ทิศทางลมจากทางตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ พัดเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลต่อค่าฝุนละอองขนาดเล็กและการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

โดยท่าน ผวจ. ชม. สั่งการให้ อำเภอทุกอำเภอควบคุมสิ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง การเผา ฝุ่นบนผิวจราจร การก่อสร้างและเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ อย่างไรก็ตามรถน้ำของเทศบาล
นครเชียงใหม่ ได้ออกพ่นละอองน้ำทำฝนเทียมรอบเมืองเชียงใหม่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นลดค่าฝุ่นละอองในเขตเมืองเชียงใหม่

ส่วนผลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ศูนย์ราชการ ตำบลช้างเผือก พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนจุดกลางเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและบนดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) มีค่า 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

นิมิตร โปทา ภาพ/ข่าว