ร้อยเอ็ดจัดงานอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2562 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดงานอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2562

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-


อุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติร.10/ชสอท.:MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.ณ มณฑลพิธีวัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษา ภาค9 นายวันชัย คงเกษม เป็นประธานในพิธี อุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2562 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 โดยการดำเนินงานของ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ มีผู้เข้าอุปสมบทจำนวน 78 คน เพื่ออุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2562 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

นายสำราญรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดข่าวรายงานว่าด้วยคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและวัฒนธรรมจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ได้จัดโครงการอุปสมบทจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2562 ขึ้นกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมถึง 15 ตุลาคม 2562 รวมเวลา 96 วัน

มีผู้สมัครเข้าอุปสมบทจำนวน 78 คนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศา คตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อสร้างศาสนทายาท สืบอายุพระพุทธศาสนา,เพื่อเผยแผ่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวถวายราชสดุดีใจความสำคัญว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีปณิธานว่า เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ทั้งนี้ทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ว.ป.ร.เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน,ทั้งส่งเสริมการสร้างสังคมคนดี,เชิดชูคนทำความดีให้ปรากฏ ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงพร้อมใจถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเป็นราชสักการะ

ในงานอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2562 และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-