นายอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ร่วมบูรณาการเปิดโครงการอบรม รุ่นที่ 5 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อบรม 5 วัน 4 คืน เสริมองค์ความรู้ มุ่งสู่ความยั่งยืนของชุมชน

🔶🔶“นายอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ร่วมบูรณาการเปิดโครงการอบรม รุ่นที่ 5 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อบรม 5 วัน 4 คืน เสริมองค์ความรู้ มุ่งสู่ความยั่งยืนของชุมชน”

🔶🔶

(เครื่องเขียน)วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล และเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรม พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

(เครื่องเขียน)โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย
1.ส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
2.พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล และระดับครัวเรือน
3.ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)

(เครื่องเขียน)นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอศรีนคร กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภูมิภาคในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน โดยจังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับการฝึกอบรมทั้ง 5 วัน 4คืน มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 100 คน เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องและปฏิบัติได้จริง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยเชื่อมั่นว่าการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตและรอดพ้นวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้และที่สำคัญที่จะทำให้ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงนำไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในชุมชน ต่อไป

ในการนี้นายบรรพจน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ กล่าวรายงาน โดยมีพัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พัฒนาการอำเภอศรีนคร พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย เครือข่ายผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนา ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ ถอดบทเรียนผ่านสื่อ การฝึกครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 5 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภออำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 60 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 40 คน รวม 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939