ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.อุดรธานี

ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.อุดรธานี

ก.แรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นัดพบแรงงาน รับสมัครงานงานว่างกว่า 3,500 อัตรา ฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สนองนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี”ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน และมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ได้จัดโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานีขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้เป็นที่แพร่หลาย เพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทั้งยังได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ขณะเดียวกันนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562 ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ กิจกรรมนัดพบแรงงานมีนายจ้าง สถานประกอบการมารับสมัครงานจำนวน 40 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 36 ตำแหน่ง 3,500 อัตรา นอกจากนี้ยังมีการหางานผ่านตู้งาน (Job Box) การแสดงอาชีพตามแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ 25 อาชีพ เช่น การทำผ้ามัดย้อม การวาดลายผ้า การทำเทียนเจล การสร้างตะกร้าพลาสติก การจัดดอกไม้สด การทำคอกเทลน้ำผลไม้ การทำกาแฟสด ชาเขียว ชาไทย การทำช่อดอกไม้ใบเตย รวมทั้งมีการอภิปรายอาชีพเสริมแนวใหม่ “มนุษย์เงินเดือนก็ทำได้ รับรองไม่ตกเทรนด์” และยังมีการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้สูงอายุ เกษตรกร แม่บ้านที่ได้นำความรู้ตามแนวพระราชดำริไปประกอบอาชีพอีกด้วย