“กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา”

“กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา”

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยมี พลตรีวีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอกสมภพ ภาระเวช รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา (สานพลังประชารัฐ/กรอ.อศ/อ.กรอ.อศ/สถานประกอบการและหน่วยงาน) ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สืบสานเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ทั้งนี้กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษา และได้ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน มีจำนวน 3 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระบบทวิภาคี 2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคี และ 3.หลักสูตรการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตลอดจนความร่วมมือที่ดี อาทิ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพทลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ข่าว.ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ