จ.พังงา จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

จ.พังงา จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

วันที่ 9 เมษายน 2566 นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดยมีพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนอำเภอท้ายเหมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ร่วมพิธี ณ วัดประชุมศึกษา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยประธานในพิธีได้อ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเปิดการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เปิดป้ายโครงการ และมอบผ้าไตรให้แก่ผู้แทนนาคสามเณร

นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม วัฒนธรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น ของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ. 2539 เป็นหลักในการดำเนินการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ สำหรับปีนี้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมบรรพชา จำนวน 5 วัด คือ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพังงา, วัดนิคมสโมสร อำเภอท้ายเหมือง, วัดสามัคคีธรรม อำเภอคุระบุรี, วัดปาโมกข์ อำเภอกะปง, และวัดประชุมศึกษา อำเภอท้ายเหมืองสำหรับวัดประชุมศึกษา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง กำหนดจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 3-23 เมษายน 2566 ผู้เข้าร่วมบรรพชา จำนวน 47 รูป