ณ. ห้องประชุม โยเซฟโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 5

วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ. ห้องประชุม โยเซฟโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 5

คณะ กรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมจัดงานการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะมีการจัดงานในวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคาร อเนกประสงค์ของโรงเรียน เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ โดย มีเซอร์โยเซฟีนา ทิพวรรณ คำเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์สนับสนุน สถานที่ในการจัดงานครั้งนี้
ดร. บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการ ได้เปิดประชุม ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 โดยมีคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อพิจารณา งบประมาณ ในการจัดงาน รับรองวาระการประชุม และนาย สุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ชี้แจงถึงการ ประชาสัมพันธ์ มีการทำไวนิลไปติดตามทางแยกต่างๆ และได้ทำสื่อสปอร์ต และอยากจะขอร้องให้โรงเรียนเอกชนที่ติดอยู่กับถนนใหญ่ ได้ติดป้าย ไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมความสามัคคี สร้างสรรค์และ ความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชน ระหว่างโรงเรียน เอกชนด้วยกัน และยังเป็นโอกาสที่ให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ประชาสัมพันธ์ ผลงานของคุณครูและนักเรียน ภาคเอกชน ได้รับทราบ ถึงความก้าวหน้า ของการจัดการศึกษา ภาคเอกชน