“โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือก สส.”

“โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่างรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือก สส.”8 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายสมรินทร์ อุทสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง ตำบลโนนเปือยอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร นำคณะครูและนักเรียนทุกชั้นเรียนออกเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สส.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.เป็นต้นไปนายสมรินทร์ อุทสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าการนำนักเรียนออกเดินรณรงค์ครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญในหน้าที่ของตนเองในการออกไปใช้สิทธิตามหน้าทีพลเมือ

งดีวิถีประชาธิปไตย ตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมไม่ละเลยและปฎิบัติตามกฎหมาย เพราะทุกคะแนนสำคัญต่อบ้านเมือง การเดินรณรงค์ครั้งนี้ทำการรณรงค์ทั้ง3หมู่บ้านคือบ้านสุขสว่าง หมู่ที่8 บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่3 และบ้านดอนหวาย หมู่ที่4 เพราะทั้ง3หมู่บ้านอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง มีผู้ปกครองได้ให้ความสนใจมากมายที่เห็นลูกๆนักเรียนได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้

///ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร