พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2562) พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประ
มาณ พ.ศ.2562 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัด เป็นประธาน และมอบนโยบายการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ชี้แจงตัวชี้วัดการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ พร้อมนี้ก่อนการดำเนินกิจกรรมมีการมอบใบประกาศเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 จำนวน 7 ประเภท และการมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี ดังนี้

1. ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน ได้แก่ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมน
2. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นายวุฒิสุธี วรเจริญ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ
3. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นายภัคพล พลศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวพิชญาฎา รัตนเวฬุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวง
5. ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางวราภรณ์ ไสยาสน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
6. ประเภทซื่อสัตย์ ได้แก่ นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก
7. ประเภทบุคคลต้นแบบ ด้านการส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ ABC DEF S&P ได้แก่ นายวุฒิสุธี วรเจริญ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิและ ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี ได้แก่ นายวิระพล เยาวะพันธ์ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมนี้จังหวัดได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน1/2562
(1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562)

ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม\\\\จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ.Tiger news Tv

 

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย