บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ทำการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ นางช่อทิตย์ คงไทย

เมื่อ ๐๖๑๐๐๐ – ๐๖๑๔๐๐ มิ.ย. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ทำการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ นางช่อทิตย์ คงไทย บ้านเลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๒ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จว.อ.น. ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัยเมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ ที่ผ่านมา ขณะนี้ในพื้นที่อำเภอห้วยคตได้ทำการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกหลังคาเรือน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย