ทิศทางและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายด้านอำเภอเชียงแสนในอนาคต

ทิศทางและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายด้านอำเภอเชียงแสนในอนาคต
/////////////////////////
วันนี้ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลทิศทางและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายด้านอำเภอชายแดนเชียงแสน (สามเหลี่ยมทองคำ) ที่มีเขตติดต่อกับ ประเทศ สปป.ลาว และประเทศเมียนมา เพื่อวางแผนในอนาคต และจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อมาในเวลา 11.00 น. ในวันเดียวกันนายอำเภอเชียงแสน ได้ร่วมหารือกับ คุณอัจฉรา เทพไชย นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ (ผู้แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย จนท.OSS เชียงแสน ในเรื่องของประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อำเภอเชียงแสน ณ ห้องทำงานนายอำเภอเชียงแสน

/////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////// รายงาน ///////////////