วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 169 ราย /PALANCHAI TV/ชสอท./MOITC/nuk-Aof/0817082129

วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 169 ราย

/PALANCHAI TV/ชสอท./MOITC/nuk-Aof/0817082129

วันนี้ (5 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเข้าร่วม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่าบุคคลผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผ่านมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่

ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้มีส่วนช่วยให้งานราชการโดยรวมมีผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยเหตุนี้ทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้ จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2556 – 2560 มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 169 ราย

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
อรรถวุธ ทัพโพธิ์-เลขาผวจ.รอ/ภาพ