สุโขทัยลงนามความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

สุโขทัยลงนามความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. จังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ้มเติมและกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และให้เกิดการบังคับใช้กฎหทายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้เท่าทันพิษภัยจากการค้ามนุษย์ การป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ และไม่ถูกล่อลวงให้เข้าสู่ระบบกระบวนการค้ามนุษย์ และการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งครั้งนี้ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร เข้าร่วมกว่า 200 คน