หมอแวพร้อม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หารือ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคิวบา ประจำประเทศไทย หนุนเยาวชนชายแดนใต้เรียนแพทย์ ในโครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชน

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

หมอแวพร้อม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หารือ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคิวบา ประจำประเทศไทย หนุนเยาวชนชายแดนใต้เรียนแพทย์ ในโครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ สถานทูตคิวบา ประจำประเทศไทย นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ สถาบันอิกร่า และคณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เข้าพบปะนายเปรโดร ปาโปล ซาน ฮอร์เฮ โรดิเกซ ว่าที่เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคิวบา ประจำประเทศไทย เพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างไทย-คิวบาให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ ในสาขาแพทย์ระหว่างทั้งสองประเทศ ผ่านโครงการเจียระไนแพทย์เพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่เท่าเทียม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวิทยการใหม่ๆ ทางการแพทย์ ให้สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่

โดยที่ประชุมได้พูดคุยหารือถึงแนวทางในการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อสร้างดุลยภาพทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐคิวบา พร้อมเป็นโอกาสที่ดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยสาธารณรัฐคิวบายินดีที่จะให้ทางคณะของประเทศไทยได้เข้าไปเยี่ยมชมการดำเนินงานและวิทยาการทางการแพทย์ในประเทศคิวบา เพื่อหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางการคิวบาขอให้ไทยจัดทำร่างแผนงานโครงการเจียระไนน์แพทย์เพื่อชุมชน ให้ชัดเจน และประสานไปยังสถานทูตคิวบาอีกครั้ง

ในการนี้ ทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบามีความสนใจที่จะลงพื้นที่ จชต. เพื่อเรียนรู้บริบทและรับทราบแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศอ.บต. และรัฐบาลอีกด้วย