จ.แม่ฮ่องสอน รับมอบทุนโครงการความร่วมมือในการศึกษาและสงวนรักษาวัฒนธรรม โลงไม้ผีแมนโลงลงรัก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

🛑จ.แม่ฮ่องสอน รับมอบทุนโครงการความร่วมมือในการศึกษาและสงวนรักษาวัฒนธรรม โลงไม้ผีแมนโลงลงรัก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

=======
🔻🔻🔻🔻
วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนโครงการความร่วมมือในการศึกษาและสงวนรักษาวัฒนธรรม โลงไม้ผีแมนโลงลงรัก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรับมอบทุนจากอุปทูตซึ่งเป็นตัวแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ได้รับทุนจากกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา จำนวน 220,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 2021 (The US Ambassador’s Fund for Cultural Preservation 2021) ระหว่างเดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน เพื่ออนุรักษ์แหล่งโบราณคดีผีแมนโลงลงรัก และจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการภายในชุมชนบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน