ร้อยเอ็ด.. นายชินกรแก่นคงนายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประเพณี”ลงแขกปักทำนา, โครงการลงแขกปักดำทำนา

ร้อยเอ็ด.. นายชินกรแก่นคงนายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประเพณี”ลงแขกปักทำนา, โครงการลงแขกปักดำทำนา

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ ณ แปลงนา นายเสงี่ยม คำบุญเหลือ ได้กล่าวรายงานว่า, ท่านชินกร ณแก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัยประธานในพิธีที่เคารพ กระผมนายเรื่องศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเอโพธิ์ชัย ในนามของฝ้ยจัดงานการลงแขกปักดำทำนา ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกคน ขอขอบคุณท่านนายอำเภอโพธิ์ชัยป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการ
ลงแขกปักดำทำนา ในวันนี้
ประเพณีลงแขกปักดำทำน เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน ประเพณีลงแขกปักดำทำนา
เป็นประเพณีที่คีมของชาวอีสานที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป และยังป็นการน้อมนำเอาพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
เภอโพธิ์ชัย ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมโครงการลงแขกปักดำทำนา เพื่อน้อมพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของงาน ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจสร้างสายใยเชื่อมโยงคนทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันพลังนำไปสู่ความสามัคคีและยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

๑. เพื่อสีมสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การลงแขกปักดำทำนาวิถีชาวบ้าน
๒. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกับชุมชนประชาชนทุกภาค
ส่วน
๓ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณคำ และเป็นแบบอย่างที่ตีงามแก่ลูกหลานในการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกปักดำทำนาให้คงอยู่สืบไป
๕. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแนวใหม่ในพื้นที่ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรหน่วยงานราชการ
ภาคเอกชนฝายกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ฟื้นฟูวัฒนธรมและสืบสานประเพณีอันดีงาม
๒. ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกับชุมชนประชาชนทุกภาคส่วน
๓. ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันลงแขกปักดำทำนา
๔. ประถชนในชุมชนห็นคุณค่และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานในการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวให้คงอยู่สืบไป
๕. เป็นแหล่งท่องและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแนวใหม่
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดการลงแขกปักดำทำนาและดำเนินงานในลำดับต่อไป

/////////////
คณิต ไชยจันทร์, บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดตสถานการณ์ข่าวรายงานจากพื้นที่ให้กับทีมข่าวเมืองร้อย