ม.พะเยาจัด“โครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด”

ม.พะเยาจัด“โครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด”

มพ.ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่ พันธุ์กบ และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หวังฟื้นอาชีพเกษตรกร หลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ใน “โครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด”
ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการคนพะเยาไม่ทิ้งกัน ร่วมใจสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังภัยโควิด ในโครงการการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ภายใต้ Super KPI กิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมความเป็นไทย โดยมี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ณ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเข้าช่วยเหลือชุมชนในจังหวัดพะเยา และต้องการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยไว้บริโภคเองในครัวเรือนและชุมชน โดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ลงพื้นที่แจกพันธุ์ไก่ พันธุ์กบ และเมล็ดพันธ์ข้าวโพด ซึ่งเป็นสัตว์และพืชเศรษฐกิจเข้าไปเยี่ยวยาเพื่อฟื้นอาชีพและวัฒนธรรมการเกษตรหลังได้รับผลกระทบจากภัยโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา 2.บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา 3.บ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ 4.หนองเล็งทรายและบ้านสันสลี จังหวัดพะเยา โดยได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี