ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 48 รายจากตจว.38ในจว.10ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,505รายรักษาหายเพิ่ม 72 ราย กำลังรักษาอยู่ 552 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 99 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 48 รายจากตจว.38ในจว.10ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 11,505รายรักษาหายเพิ่ม 72 ราย กำลังรักษาอยู่ 552 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 99 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 72 ราย กำลังรักษาอยู่ 552 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 99 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 48 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม11,505 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 38 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดในครอบครัวชุมชน 8 ราย /พบผู้ติดชื้อ”จากการฝ้าระวังเชิงรุกทำานปั๊มน้ำมัน 1 ราย/อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย) ใน 15 อำเภอ
ดังนี้
1. อำเภอสุวรรณภูมิ 12 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 12 ราย
2. อำเภอโพนทอง 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย
3. อำเภอโพธิ์ชัย 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาสในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย
4. อำเภออาจสามารถ 5 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย
-ติดเชื้อในพื้นที่จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 3 ราย (ต. ขี้เหล็ก)
5. อำเภอปทุมรัตต์ 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย
6. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 3 ราย -ติดเชื้อในพื้นที่จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (ตในเมือง 2 ราย /ต.แคนใหญ่ 1 ราย
และ อยู่ในระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย)
7. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 3 ราย เดินทางมาจาก จ.ปราจีนบุรี มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
-ติดเชื้อในพื้นที่จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 2 ราย (ต.หนองผือ)

8. อำเภอเชียงขวัญ 2 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด (มาจากกรุงเทพฯ มีผลตรวจพบเชื้อ ติดต่อขอมารักษา 1 ราย /มาจาก จ. สมุทรปราการ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย)
9. อำเภอหนองฮี 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
-ติดเชื้อในพื้นที่จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ 1 ราย (ต.หนองฮี)

10. อำเภอเกษตรวิสัย 1 ราย เดินทางมาจาก จ.ฉะเชิงเทรา มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
11. อำเภอโพนทราย 1 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
12. อำเภอจังหาร 1 ราย เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
13. อำเภอทุ่งเขาหลวง 1 ราย -ติดเชื้อในพื้นที่ พบจากการตรวจเฝ้าระวังเชิงรุก 1 ราย (ทำนปั๊มน้ำมัน)
14. อำเภอพนมไพร 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มีผลตรวจพบเชื้อ ติดต่อขอมารักษา 1 ราย
15. อำเภอศรีสมเด็จ 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย
วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ยอดผู้
เสียชีวิตสะสม 99 ราย ดังนี้
ผู้เสียชีวิตรายที่ 99 เป็นผู้ป่วยโควิดเพศชาย อายุ 59 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
ที่อยู่ อ.ศรีสมเด็จ ปัจจัยเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับลูกชายที่ติดเชื้อโควิด19
– วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มีอาการไอ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น สิ้นไม่รับรส เข้ารับการรักษาที่ รพ.ศรีสมเด็จ
เก็บตัวอย่างส่งตรวจ พบเชื้อโควิด19
– วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ส่งต่อรักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด
– วันที่ 14 กันยายน 2564 เสียชีวิต เวลา 12.45 น.

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/แหล่งข้อมูล