กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่า

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่า

เมื่อ 28 – 29 ธ.ค.64 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ
ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยเยาวชนและประชาชน จำนวน 100 คน การปฏิบัติดังนี้ ใน 28 ธ.ค.64 เวลา 08.00 – 17.00 การอบรมให้ความรู้เรื่องวิธีการอนุรักษ์ป่าการปกป้องป่าไม้ การรณรงค์ป้องกันไฟป่า การฟื้นฟูผืนป่า การสร้างความชุ่มชื้นทรัพยากรป่าไม้ และความมั่นคงทางอาหาร (การปลูกผักสวนครัว) ส่วนในวันที่ 29 ธ.ค.64 เวลา 08.00-17.00 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปกป้องผืนป่า, การป้องกันยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษาและจัดกิจกรรมภาคสนามปฏิบัติด้วยตนเองร่วมกับชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ลำห้วยป่าต้นน้ำ บ.แม่ป๊อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 2 ฝาย

ด้าน พ.อ. มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) กล่าวว่าวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การปกป้องผืนป่าและการอนุรักษ์ป่า การฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า โดยการจัดสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมได้สอดแทรกปลูกจิตสำนึกเรื่องการรักประเทศชาติ แผ่นดินเกิด และให้ช่วยเป็นเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง เพื่อแจ้งข่าวสารภัยคุกคามต่างๆในชุมชนให้กับ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน โดยได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

…………..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน