ร้อยเอ็ด/… รมช.เกษตรและสหกรณ์ มาร้อยเอ็ด ติดตามส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนกู้วิกฤต โควิด 19

ร้อยเอ็ด/…
รมช.เกษตรและสหกรณ์ มาร้อยเอ็ด ติดตามส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนกู้วิกฤต โควิด 19

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ที่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แม่พันธุ์ บ้านเหล่าดอนไฮ ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์ ร่วมให้การต้อนรับจำนวนมาก
กลุ่มเกษตรกรแม่พันธุ์ บ้านเหล่าดอนไฮ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ในการดำเนินงานตามหลักของเกษตรแปลงใหญ่โคแม่พันธุ์ ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต การตลาด และการจัดการ โดยการเลี้ยงโคแม่พันธุ์ เพื่อการผลิตลูกจำหน่าย (โคต้นน้ำ) ตามหลักตลาดนำการผลิต เช่น พันธุ์บราห์มัน ชาร์โรเล่ห์ และแองกัส มีการเชื่อมโยงตลาด กับกลุ่มผู้ผลิตโคขุนในพื้นที่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โครงการโคเนื้อสร้างชาติ แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้ และได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 6 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 16,300,000 บาท (สิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน