พะเยา เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ

พะเยา เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยาขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ เพื่อเป็นการทำหน้าที่กลไกเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการพัฒนาจังหวัดพะเยา ที่เกิดจากการรวมตัวของคน ทุกภาคส่วนของจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองให้พัฒนายิ่งขึ้น ควบคู่องค์กรภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรปลอดภัย ตลอดจนสินค้าหัตถกรรมหลากหลาย ที่เกิดจากชุมชนถือเป็นกิจกรรมที่ถูกนำมาแสดงในงาน “สมัชชาคนพะเยา สร้างบ้านแปงเมือง อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน ที่ทางเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ได้จัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการพัฒนาจังหวัดพะเยา ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในจังหวัด ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการและตัวแทนผู้นำชุมชนจากเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ที่มาร่วมกันทำงานในรูปแบบจิตอาสาเพื่อระดมข้อมูลข่าวสารรอบด้านการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม การปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจในการพัฒนาจังหวัด แล้วส่งผ่านกลไกสภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อนำไปขับเคลื่อนในพื้นที่ของตนเอง

โดยมีประเด็นงานจังหวัด ในการขับเคลื่อนของเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมือง 5 ประเด็นงานได้แก่การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบ การพัฒนาภาคเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย และการเกษตรที่เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พะเยาพัฒนาสวัสดิการชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตคนพะเยา การจัดการสถานะทางสิทธิของบุคคลไร้สัญชาติ

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดแนวทางในการที่จะทำให้เกิดส่วนร่วมในการเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาทางสังคม ชุมชน ในการจัดการตนเองให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาจังหวัดพะเยาควบคู่กับองค์กรภาครัฐโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 300 คน