กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ การมอบประกาศชมเชยให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
การมอบประกาศชมเชยให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่30 สิงหาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ให้ดำเนินการมอบประกาศชมเชยให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่น
ดีเด่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
COVID – 19 รวมทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ตามนโยบายรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID – 19
(ศบค.) อย่างกว้างขวาง จำนวน ๓ ประเภท ดังนี้
๑) สื่อมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น จำนวน ๑ ราย
๒) สื่อมวลชนประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ดีเด่น จำนวน ๑ ราย
๓) สื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดีย ดีเด่น จำนวน ๑ ราย
เพื่อเป็นการประกาศยกย่องชมเชยแก่สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID- 19 อย่างทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน กองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเยนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง

ยในจังหวัดเพชรบูรณ์ กรุณามอบใบประกาศชมเชยให้กับสื่อมวลซนที่ได้รับการพิจารณาคัด
๑) สื่อมวลชนประเภท วิทยุโทรทัศน์ ดีเด่น ได้แก่
– นางเพลินจิต สวนศิลปัพงษ์ และทีมงาน
– นายปรีชา ศรีบุปผา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
๒) สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น
– นายนที บุญรอด ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์คู่แผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์
๓) สื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดีย ดีเด่น
นายศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวรอบรั้วภูธร ช่องยูทูป และเพจ

ช่อง ๑๓ สยามไทย