เกษตรฯแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ อ.ปาย เก็บข้อมูลและประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

🛑เกษตรฯแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ อ.ปาย เก็บข้อมูลและประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

======
🔻🔻🔻
ระหว่าง วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวบุตร์ชล สุวรรณลพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรชนีกร ศรีบุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปาย ดำเนินการเก็บข้อมูลและประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย จำนวน 3 แหล่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีมาตรฐานคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านท่าปาย หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย วิสาหกิจชุมชนสวนผักเขียวบ้านแพมบก หมู่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย และวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบก (โขกู้โส่) หมู่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน