วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดติวเข้ม อปท.พร้อมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โดยทำธนาคารน้ำใต้ดิน /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดติวเข้มอปท.พร้อมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โดยทำธนาคารน้ำใต้ดิน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-


วันชัยผู้ว่ารัอยเอ็ดพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งเช่นใช้ธนาคารน้ำใต้ดิน/ชสอท:MOITC/สมนึก-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.รัอยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเร่งด่วน การขาดแคลนน้ำในพื้นที่ โดยการดำเนินงานของ นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ วิทยากร อาทิ สว.ดร.รณวริทธิ์ กริยฉัตระกูล ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ หลวงพ่อสมาน แสงศรี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 203 แห่ง เพื่อพร้อมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและราชการส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้จัดทำโครงการสัมมนา เชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 ขึ้น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่อย่างกว้างขวาง ทำให้เกษตรกรและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมดังนี้

ให้การแก้ไขปัญหาภาวะผลทิ้งช่วง โดยขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง หรือหากมีปัญหามากขึ้นให้ขอความช่วยเหลือไปทางจังหวัดโดยผ่านทางอำเภอ ส่วนปัญหาในภาพรวมหลายๆจังหวัดนั้นให้แจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้

ทั้งนี้ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติขอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-รายงาน