จากบรรพชนสู่ชนรุ่นใหม่เครื่องจักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทย ที่สุโขทัย สร้างงาน สร้างอาชีพ

จากบรรพชนสู่ชนรุ่นใหม่เครื่องจักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาไทย ที่สุโขทัย
สร้างงาน สร้างอาชีพ

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ บ้าน ศรีสุข ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เครื่องจักสาน เป็นงานศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่ง ที่ใช้ภูมิปัญญาไทยและวัสดุจากธรรมชาติสร้างเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตขึ้นโดยการสอด ขัด และสานของวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้น เป็นริ้ว เพื่อให้ได้ลวดลายที่สวยงาม และเพื่อให้เกิดความคงทนของเครื่องจักสาน
“บ้านศรีสุข”คืองานหัตถกรรมจักสานบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัย เริ่มต้นโดย นางสมนึก ศิริโภคา เป็นชาวตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ริเริ่มเรียนรู้งานหัตถกรรมจักสานมาจากรุ่นปู่ย่าตายายในหมู่บ้าน และลองหัดทำเรื่อยมาจนยึดเป็นอาชีพหลัก โดยเมื่อประมาน 30 ปีที่แล้ว ได้นำไม้ไผ่สีสุกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน โดยสานเป็นเปลสำหรับเด็กนอน ส่วนเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการสานเปลนั้นก็นำมาผลิตเป็นชิ้นงานอื่น ๆ

เช่น พัด ตะกร้า ชะลอม กระด้ง กระเป๋าเป็นต้น เปลเด็กที่เห็นกันโดยทั่วไปนั้นส่วนมากจะใช้วัสดุจากเหล็ก พลาสติก ไม้ ผ้า มาทำเป็นเปล แต่ที่บ้านกล้วยนั้นได้นำไม้ไผ่มาสาน สร้างความแปลกใหม่ จนก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น สร้างชื่อเสียงให้งานหัตถกรรมบ้านกล้วยเป็นที่รู้จัก ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

“บ้านศรีสุข”จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเป็นการนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939