ร้อยเอ็ด Kick off รณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกิน”

“ร้อยเอ็ด Kick off รณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกิน”

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านปอภาร หมู่ที่ 7 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ทั้งนี้ โรคลัมปี สกิน เป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease หรือเชื้อไวรัสฝีดาษในตระกูล Capripoxvirus โดยโค กระบือ จะมีไข้สูง ซึม เบื่ออาหาร น้ำตาไหล มีตุ่มน้ำเหลืองคล้ายฝีทั่วร่างกาย โดยเฉพาะคอ หัวนม และหว่างขา ซึ่งติดต่อจากแมลงดูดเลือด และจากสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ป่วยเป็นพาหะ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย กิจกรรมบริการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงดูดเลือดในพื้นที่คอกสัตว์ของเกษตรกร มอบสารกำจัดแมลงแก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปกระจายให้เกษตรกร และปล่อยขบวนหน่วยบริการรักษาสัตว์และพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว