ร้อยเอ็ด จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ลดการแพร่ กระจาย และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร้อยเอ็ด จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ลดการแพร่ กระจาย และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (แห่งที่ 2)” ที่ ตลาดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (แห่งที่ 2) ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม เพื่อลดการแพร่ กระจาย และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลาดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (แห่งที่ 2)” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อลดการแพร่ กระจาย และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดขึ้น เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด